โครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว

 • 1. เป็นมรดกของแผ่นดินไทย
  • พุทธสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ สนองปณิธานของพุทธอุทยาน
  • เยาวชนและพุทธชน ได้มาสักการะศึกษาสืบสานตำนานคุณงามความดี
  • เป็นศรีสง่าและเกียรติประวัติของชาวอุดรธานี และของชาติ
  • เกิดธรรมทัศนศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจของอำเภอนายูงตลอดไป
 • 2. สามัคคีธรรม
  • ความเจริญในจิตใจของทุกคนที่ได้ร่วมสร้าง ร่วมอนุโมทนา หรือได้เห็นพระพุทธสรีระอันงดงาม สงบประทับใจประดิษฐานอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่
  • พุทธบริษัทสี่ได้สมัครสมานสามัคคีในงานที่บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องยาวนาน
  • เกิดกองทุนบุญกุศลอันขาวสะอาดจากปัจจัยบริจาคของพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะ ในอนาคต เพื่อบำรุงรักษาพุทธอุทยานและส่งเสริมสาธารณะกุศล สาธารณะประโยชน์ ของมูลนิธิปิยธรรม

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป