โครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว

 • 1. ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย ด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • รักษาธรรมชาติ อันให้กำเนิดชีวิต
  • อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศน์ให้สมดุลยั่งยืน
  • รักษาความมั่นคงของแผ่นดินไทยส่วนหนึ่ง อันเป็นที่พึ่งที่อาศัย เป็นความปลอดภัยของชีวิต
  • รักษาพระพุทธศาสนา อันเป็นที่พึ่งทางชีวิตและจิตใจที่สูงสุด
  • พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติไทย
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้อุปถัมภก ยอยกทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองดำรงอยู่คู่ชาติไทย
  • ประเทศไทยเจริญมาได้ทุกวันนี้ เพราะบุรพกษัตริย์และบรรพชน ยึดมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเราต้องรักษาสืบไป
 • 2. สักการะคุณพระศรีพระรัตนตรัยในดวงใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  • ด้วยการกระทำ คือ การสร้างองค์พระพุทธรูปสีหไสยาสน์เป็นการบูชา มอบให้พุทธบริษัท มีจิตน้อมไปในความไม่เที่ยง และปฏิบัติเพียรไปเพื่อความบริสุทธิ์
  • จิตใจ ที่กระทำด้วยความระลึกสำนึกคุณของพระองค์ท่าน ความเพียรความสละ จาคะ ทุ่มเท เพื่องานนี้ คือ เครื่องสักการะ
  • ถวายเป็นพระราชกุศลพิเศษ ประกาศเป็นสัญลักษณ์ไว้ในแผ่นดิน
  • ความบริสุทธิ์จากการน้อมถวายผลบุญกุศลด้วยความศรัทธาในครั้งนี้
  • เปรียบประดุจโอสถทิพย์เป็นน้ำอมฤต ชโลมพระราชหฤทัยและพระวรกายให้แข็งแรงพระพละกำลังสมบูรณ์ และทรงชนมมายุยิ่งยืนนาน พร้อมเป็นเกราะป้องกันภัยนานาประการเทอญ
  • วัตถุสถาน ที่เกิดขึ้น เป็นหลักฐานพยาน ของความศรัทธา และความเพียรของบรรพชน

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป