การบูชาพระประจำวัน

ขอเชิญบูชาพระประจำวัน นำปัจจัยร่วมบุญสร้างพระวิหาร คณะกรรมการฯ ได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำวัน เป็นเนื้อเซรามิคพอร์ซเลน (Porcelain) ผสมมวลสารหินอ่อนขาวคาร์ราร่า ที่ได้จากการแกะสลักพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีองค์จริง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ไว้บูชา อันจะเป็นมหาสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารและอาคารรอบลานเขาให้สัมฤทธิ์ผล
มี 8 ปาง ศรัทธาบูชาองค์ละ 5,000 บาท

วันอาทิตย์

ประวัติย่อ พระปางถวายเนตร

ขนาดฐาน 7 นิ้ว x สูง 24 นิ้ว

เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว จึงประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ร่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา ๗ วันจากนั้นจึงเสด็จออกจากใต้ร่มโพธิ์ ไปประทับยืนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรเป็นเวลา ๗ วัน เพื่อทรงรำพึงถึงคุณของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้าน ประทานความร่มเย็นเป็นที่สบาย ช่วยให้พระองค์บำเพ็ญเพียรทางจิต จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

วันจันทร์

ประวัติย่อ พระปางห้ามสมุทร

ขนาดฐาน 7 นิ้ว x สูง 24 นิ้ว

ครั่งหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปประกาศพระศาสนายังตำบลอุรุเวลา-เสนานิคม ทรงขอประทับอยู่ในสำนักของอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นหัวหน้าชฎิลซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของมหาชนในแคว้นมคธ ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ห้ามน้ำที่ไหลบ่ามาจากทุกสารทิศมิให้เข้ามาในที่ประทับ และเสด็จจงกรมภายในวงล้อมที่มีน้ำเป็นกำแพง เหล่าชฎิลพายเรือมาดูเห็นเป็นอัศจรรย์ จึงยอมรับในพระพุทธานุภาพและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ

วันอังคาร

ประวัติย่อ พระปางไสยาสน์


ขนาดฐาน 23 นิ้ว x สูง 8 นิ้ว

เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ วันเชตวันในพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นอสุรินทราหูจอมอสูรซึ่งสำคัญตนว่ามีร่างกายสูงใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า จึงไม่ยอมอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าด้วยทิฐิมานะ พระพุทธองค์ทรงหวังจะปราบทิฐิมานะจอมอสูร จึงทรงเนรมิตพระวรกายให้โตใหญ่ยิ่งกว่าจอมอสูรหลายเท่าในท่าประทับนอน และทรงแสดงธรรมโปรดจนจอมอสูรละพยศหมดทิฐิ ยอมอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์ในที่สุด

วันพุธ

ประวัติย่อ พระปางอุ้มบาตร

ขนาดฐาน 7 นิ้ว x สูง 24 นิ้ว

ครั้งหนึ่ง หลังจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเวสสันดรชาดกโปรดพระพุทธบิดาและหมู่พระประยูรญาติ บรรดาพระประยูรญาติได้สดับพระธรรมเทศนาแล้ว ต่างก็มีความแช่มชื่นโสมนัส จนลืมกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้มารับภัตตาหารเช้าในพระราชวัง ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนทั่วไปในกรุงกบิลพัสดุ์ ร้อนถึงพระพุทธบิดาได้เสด็จมาห้าม โดยทูลว่าการออกบิณฑบาตรเป็นความไม่เหมาะสมกับศากยวงศ์ แต่พระพุทธองค์ตรัสว่าการบิณฑบาตเป็นข้อวัตรปฏิบัติของพระวงศ์พระอริยะ

วันพฤหัสบดี

ประวัติย่อ พระปางสมาธิ


ขนาดฐาน 8 นิ้ว x สูง 12 นิ้ว

หลังจากที่พระสิทธัตถะมหาบุรุษ ได้ทรงปราบพระยามารลงได้แล้ว พระองค์จึงได้ทรงตั้งพระทัยเจริญสมาธิ จนได้บรรลุญาณชั้นต่างๆ และในที่สุดก็ได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาเช้าตรู่ของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา)

วันศุกร์

ประวัติย่อ พระปางรำพึง

ขนาดฐาน 7 นิ้ว x สูง 24 นิ้ว

หลังจากที่ตรัสรู้ได้ไม่นาน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ภายใต้ต้นไทร (อนปาลนิโครธ) ก็ได้ทรงรำพึงถึงธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้นว่า เป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจ จึงทรงรู้สึกอ่อนพระทัยในการที่จะนำออกแสดงโปรดสัตว์ แต่เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าสรรพสัตว์มีภูมิต่างกัน จึงทรงดำริที่จะแสดงธรรมตามภูมิชั้นแห่งปัญญาสรรพสัตว์นั้นๆ

วันเสาร์

ประวัติย่อ พระปางนาคปรค


ขนาดฐาน 8 นิ้ว x สูง 17 นิ้ว

ครั้งเมื่อพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นจิก บังเอิญในช่วงนั้นมีฝนตกหนักตลอด ๗ วัน พระยานาคมุจลินทร์ได้เลื้อยมาทำขนดล้อมพระวรกายของพระพุทธองค์ ๗ ชั้น แล้วแผ่พังพานปกไว้ในเบื้องบนเหนือพระเศียรเหนือกั้นฉัตร ด้วยประสงค์จะกำบังลมและฝนมิให้ต้องพระวรกาย

พระปางมารวิชัย

พระปางมารวิชัย

ขนาดฐาน 8 นิ้ว x สูง 14 นิ้ว

ขณะที่พระบรมโพธิสัตว์ประทับ ณ โพธิบัลลังก์ พญามารวสวัตตีหมายจะทำลายความเพียรของพระองค์ พญามารเนรมิตร่างสูงใหญ่มีมือนับพันถือศัสตราวุธพร้อม นำเหล่าเสนามารมากมายมืดฟ้ามัวดิน แต่พระบรมโพธิสัตว์มิได้หวาดกลัว พวกมารซัตศัสตราวุธเข้าใส่พระบรมโพธิสัตว์ แต่ศัสตราวุธเหล่านั้นกลายเป็นบุปผามาลัยไปสิ้น พญามารกล่าวทึกทักว่ารัตนบัลลังก์เป็นของตน พระบรมโพธิสัตว์ทรงกล่าวว่า รัตนบัลลังก์นี้เกิดมาด้วยบุญที่พระองค์สั่งสมมาแต่ปางก่อน โดยอาศัยแม่พระธรณีเป็นพยาน แม่พระธรณีได้ปล่อยมวยผมบีบน้ำกรวดอุทิศผลบุญจากการทำทานของพระบรมโพธิสัตว์ให้ไหลพัดพาเหล่ามารไปจนสิ้น

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป