โครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว

เนื่องในมหามงคลสมัย ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2554 พระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นองค์พุทธมามกะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญวัฒนาสถาพรอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนมีจิตใจน้อมระลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน ที่มีต่อแผ่นดินไทยและปวงประชาราษฎร จึงประสงค์จะกระทำประโยชน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ในแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิเศษแด่พระองค์ท่าน และสนองพระคุณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นที่สุด จึงพร้อมใจกันดำริจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ยาว 20 เมตร พร้อมพระวิหาร หวังให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งสมัยรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะ โดยได้ความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์นริศ รัตนวิมล ผู้เป็นยอดศิลปินประติมากรหินของไทย เป็นผู้ออกแบบและแกะสลักองค์พระพุทธไสยาสน์ และท่านอาจารย์สมยศ คำแสง เป็นผู้ออกแบบฐานพระพุทธรูปเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อทองแดงเรื่องราวของพระมหาปรินิพพานสูตร นับเป็นงานก่อสร้างสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ล้ำค่า ประดิษฐานไว้บนยอดภูเขาในพุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน มีระยะเวลาการสร้าง 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2555 งบประมาณการสร้างรวม 549.9 ล้านบาท

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป