รีวิว - Reviews

  • A Beautiful Marble Reclining Buddha

   Reviewed March 19, 2017

  • Hi-light: A large marble reclining Buddha image is the main attraction of the temple. Just take time to sit down quietly in the main hall looking at his face for a while, you will discover something deeply in your mind.

   Regulation: All are well organized included parking and offering materials. All visitors are asked to dress properly in the temple, there are free clothes for those who need to change at the base before climbing the steps up to the main hall.

   Location: *** I'm not sure about public transport accessibility. Most of the people come here by tourist bus, van, private car or motorcycle, 2 hours drive from Udonthani city center. The road condition is quite good included up and down-hill routes.

   Universal design: ***** Very well-designed for elderly and wheel-chair people with wide convenient ramp from the base to the hill top and all facilities included toilets. There is also special ramp (but rather steep) to enter the main hall on the right hand side of the temple, just ask the officer to show you the way.

   Cleanness: **** Most of the area are well kept clean.

   Credit : www.tripadvisor.com

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป