องค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์

ชั้นบนยอด บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สูงสุดด้วยความเคารพเหนือเศียรเหนือเกล้า

ชั้นสอง อัญเชิญรูปหล่อเหมือนบูรพาจารย์ อันเป็นพ่อแม่ครูบาพระอาจารย์ใหญ่ในสายกรรมฐานสถิตอยู่ให้กราบระลึกบูชา

ชั้นหนึ่ง อัญเชิญรูปพ่อแม่ครูบาพระอาจารย์อยู่ในปัจจุบัน ด้วยความเคารพอย่างเรียนเพียรตายด้วย

องค์พระปฐมรัตนบูรพาบูชาคุณ จัดสร้างขึ้นเมื่อมีมนุษย์ผู้มีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ มีวิริยะในสิ่งที่ควรเพียร มีสติในสิ่งที่ควรระลึกได้ มีสมาธิในสิ่งที่ควรตั้งมั่น มีปัญญาในสิ่งที่ควรรอบรู้ มีทุนทรัพย์สร้างในสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ เป็นกองทัพธรรมกรรมฐานสมดุลกันแล้ว ย่อมเป็นช้างสารมหากำลังใหญ่ที่จะปกป้องคุ้มครองพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาด้วยชีวิต ครั้งพุทธกาลท่านได้ทรงยกย่องป่าและวัดเป็นป่ามาก อุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดทั้งนั้น มิหนำซ้ำเป็นที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้และแสดงธรรมจักรถึงปรินิพพาน ย่อมเป็นป่าเต็มภูมิ ตลอดถึงพระวินัยอนุสาสน์และพระสูตรต่างๆ แทบทุกสูตรข้องเกี่ยวกับป่าๆ ดงๆ ภูเขา เพราะเป็นที่สัปปายะ สำหรับบำเพ็ญภาวนา เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันทรงพลังแห่งกองทัพธรรมกรรมฐาน อันกัมปนาทแสนยานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ทรงสถิตไว้ในโลกมาจนถึงทุกวัน ปัจจุบันสถานที่นี้และป่าอื่น ๆ ดำรงอยู่งดงามด้วยฝีมือของมนุษย์อันมี ศีล สมาธิ ปัญญา ศรัทธา ความเพียรอันใหญ่ยิ่งที่จะสืบทอด ยอยก รักษา บำรุงส่งเสริมด้วยความกตัญญู รู้ถึงคุณพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลก อันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เหตุฉะนั้น พวกเราชาวพุทธควรที่จะรักษาป่าประดุจรักษาชีวิต เพื่ออนุชนของเราจะได้สืบ จะได้รัก จะได้ส่งเสริมป่า เพื่อชีวิตของพวกเขาเอง ยิ่งนานวันคุณค่าแห่งความขลังยิ่งทวีอานุภาพเพิ่มมากขึ้น อิฐทุกก้อน ดินทุกกำ คือประวัติศาสตร์ และอารยธรรมแห่งคุณความดี ของความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ ความสง่างามของพญานาคทองสัมฤทธิ ๔ ตนนี้ยังคงผงาดอยู่ประกาศศรัทธาบูชาคุณ สวนกระแสลมแห่งความเปลี่ยนแปลงที่กรรโชกรุนแรง อย่างมั่นคงตราบจิรกาล

ศิษยานุศิษย์ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมแรงศรัทธา จัดตั้งก่อสร้างเป็นคณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศมาอำนวยทรัพย์ อำนวยพร จนสัมฤทธิผลเป็นวัตถุมหามงคล มหาสิริ เป็นหลักใจในความกตัญญูกตเวทีแด่พระแก้วสามประการ ขอให้ทุกท่านจงมีปัญญารักษาธรรมในใจให้สว่างโชติช่วง ขออย่าได้หนีหายตายจากศาสนาพุทธ ในชาตินี้และทุกๆ ชาติไปตราบเท่าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป