ผลงานปิยธรรมมูลนิธิ

" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มาทุกปี ปิยธรรมมูลนิธิ
วัดป่าภูก้อนจะให้ความช่วยเหลือในด้านสาธารณูปการ และกิจกรรมพัฒนาคน
และชนบทแก่ โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยราชการ หมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอนายูงและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนวัดต่างๆ ในแถบอีสานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ผลงานที่สำคัญพอสังเขปได้ดังนี้ "

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป