ทอดผ้ากฐินสามัคคี สมทบสร้างพระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิทองเหลืองและวิหาร

ลงข้อมูลวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562

ณ วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำใหญ่ ต.บ้านก้อง อ.นายูง อุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวัดป่าภูก้อนได้จัดสร้างองค์พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลพิเศษเฉลิมพระชนมมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  และวิหารสังฆบิดร ในวโรกาสมหามงคล ๘ รอบ ๙๖ พรรษาสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ ดังที่ได้ทราบ โดยทั่วกันแล้ว

คณะสงฆ์วัดป่าภูก้อน  คณะกรรมการบริหาร และเป็นมหากุศลเจตนาครั้งสุดท้ายของพุทธสาวิกาปิยวรรณ วีรวรรณ ผู้สร้างวัดป่าภูก้อนและอดีตประธานบริหารกองทุนพระพุทธไสยาสน์และวิหารสังฆบิดรผู้ล่วงลับ ปรารถนาจะจัดสร้าง พระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิ หล่อทองเหลือง หน้าตักกว้าง ๓๘๐ ซม. ความสูงองค์พระรวมฐาน ๘๕๐ ซม. ประดิษฐาน ในวิหารความสูง ๑๒ เมตร บริเวณลานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ วัดป่าภูก้อน อันจะเป็นมรดกธรรม จารึกไว้ในแผ่นดิน เป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอีกหน้าหนึ่งของประเทศไทย

พระพุทธรูปองค์นี้จัดสร้างขึ้นเพื่อความสมบูรณ์ในพุทธมหาปรินิพพาน เป็นผู้ตรัสรู้เองแล้วโดยชอบ เป็น รูปธรรมแห่งพุทธะ เปรียบเสมือนดังจักรพรรดิสมบัติซึ่งไม่มีวันสิ้นสูญ  สัมฤทธิ์ผลด้วยแรงแห่งผลบุญที่นางสุชาดา ถวายพระกระยาหารมื้อสุดท้าย ถือเป็นการถวายอันสำคัญก่อนพระบรมโพธิสัตว์ จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดุจมารดาแห่งพุทธะถวายพระพรว่า สิ่งใดที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยความตั้งใจชื่อว่าความเพียร  ขอพระองค์ทรงรับพร ที่ข้าพเจ้าเพียรมาจนสัมฤทธิ์ผล  ขอสิ่งใด ๆ ที่พระองค์ทรงปรารถนา และทรงบำเพ็ญเพียรสัมฤทธิ์ผลดั่งข้าพเจ้าตั้งใจ น้อมถวายเถิด เดชแห่งบุญนั้นเป็นกำลังเสริมส่งให้บรรลุธรรมใน คืนวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งเทียบเท่าทรงประสูติ  ทรงสำเร็จมหาจักรพรรดิสัมโพธิญาณ  และทรงดับขันธปรินิพพาน เกิดขึ้นในวันเดียวกัน และเป็นการถวายอันป็นทิพย์ คุ้มครองพระองค์ตลอดห้วงเวลาแห่งการเสวยวิมุติสุขหลังตรัสรู้

        ด้วยมูลเหตุและปัจจัยอันเป็นมงคลยิ่งข้างต้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีกุศลเจตนาร่วมสร้างบุญญาบารมี ในการเสริมสร้างความงามที่สมบูรณ์น้อมถวายเป็น “มหาอามิสบูชา” แด่พระพุทธศาสนา เป็นบุญกิริยาวัตถุทาน เป็นทานบารมีแด่ชีวิตพุทธศาสนิกชนจากจตุรทิศ อันนำมาซึ่งมหาสิริมหามงคลเพิ่มพูนคุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติใน ความเจริญรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ด้วยมหาสติ มหาปัญญา เป็นเกียรติแก่ชีวิตของท่านพร้อมครอบครัว และหมู่คณะ ทั้งใน ชาตินี้และตลอดชาติเป็นอย่างยิ่ง

กำหนดการพิธีทอดกฐิน

        วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

           ตั้งองค์กฐิน และบริวาร ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าภูก้อน

        วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

           ๐๗.๐๐ น.  ใส่บาตรพระสงฆ์รอบศาลาการเปรียญ วัดป่าภูก้อน

           ๐๘.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้า ร่วมรับประทานอาหารที่ศาลาการเปรียญ

           ๐๙.๓๐ น.  พิธีทอดกฐิน

                               - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                               - กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย แล้วอาราธนาศีล

                               - ท่านอาจารย์ให้ศีล พุทธศาสนิกชนอนุโมทนารับศีล

                               - ประธานอ่านคำแผ่เมตตา กล่าวคำถวายผ้ากฐิน แล้วทอดผ้ากฐิน

                               - พระสงฆ์รับผ้ากฐิน แล้วสวดกรานกฐิน

                               - ประธานประกาศยอดกฐิน แล้วถวายเครื่องบริวารกฐินพร้อมจตุปัจจัยไทยทาน

                               - ท่านอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนา คณะสงฆ์อนุโมทนาให้พร เจ้าภาพกรวดน้ำ

                                 และรับของที่ระลึกจากท่านอาจารย์ เป็นเสร็จพิธี

           ๑๑.๐๐ น.  ขึ้นกราบพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี บนเขาอาสนะพุทธะ

                               - ชมวิหารสังฆบิดร และอาคารบริวาร

                               - ชมผลงานพุทธศิลป์และการตกแต่งพระวิหาร

           ๑๒.๐๐ น.  เชิญคณะกฐินรับประทานอาหารร่วมกัน แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

________________________________________________

ภาพจากข่าว

ข่าวอื่นๆ จากวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และครบวันละสังขารของพุทธสาวิกาปิยวรรณ วีรวรรณ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  อ่านข่าวนี้

 • 2563-05-25 นายอำเภอนายูงและคณะ ร่วมหารือความพร้อมในการเปิดวัดป่าภูก้อน

  นายอำเภอนายูงและส่วนราชการจากอำเภอนายูงมาร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะเปิดให้สาธุชนเข้าสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์

  อ่านข่าวนี้

 • 2563-05-06 เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อนและคณะ มอบข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  ท่านพระครูสังฆรักษ์ (พุทธิพงศ์ อภิชาโต) เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน นำคณะสงฆ์ และชาววัดป่าภูก้อน ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายปกครองอำเภอนายูง

  อ่านข่าวนี้

 • 2563-04-27 ผู้ว่าฯเข้ากราบไหว้สักการะและให้ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะ ได้มากราบไหว้สักการะพระพุทธไสยาสน์ ดูสถานที่จริง และหารือกับท่านเจ้าอาวาส

  อ่านข่าวนี้

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป