ผลงานปิยธรรมมูลนิธิ : พ.ศ.2555

2555

24 เม.ย. 55 บริจาคเงินในการบำเพ็ญการสาธารณกุศลและเก็บศพไม่มีญาติ มูลนิธิอินทรบุญฤทธิ์เจริญธรรมการกุศล

1 พ.ค. 55 บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

15 มิ.ย. 55 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จังหวัดขอนแก่น

15 ก.ย. 55 บริจาคเงินในการสร้างวิหารบูรพาจารย์ วัดท่าโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

4 ต.ค. 55 บริจาคทรัพย์ในการบำรุงวัดอรัญญะวาสี อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

7 ต.ค. 55 ถวายพระนอนขนาด 9 นิ้ว จำนวน 114 องค์ ให้แก่วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

7 ต.ค. 55 ถวายพระสิทธัตถะกุมาร จำนวน 100 องค์ ให้แก่วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

1 พ.ย. 55 บริจาควัสดุเพื่อปรับปรุงอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม จังหวัดอุดรธานี

12 พ.ย. 55 บริจาคทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคี วัดป่าห้วยปลาดุก อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

18 ธ.ค. 55 บริจาคเงินเพื่อบำรุงวัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป