ขอเชิญร่วมถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา

ลงข้อมูลวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2562

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีความกตัญญูกตเวทีร่วมถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา ณ วัดป่าภูก้อน วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วัดป่าภูก้อนได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานนามพระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขาว ผ่านทาง องค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๙  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมี พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี”

            พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราช สันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับคำกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จฯ ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ความว่า “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธาน รัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็นไปตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย การสืบสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กับทั้งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดไป”

พระราชดำรัสนี้เป็นสิริมหามงคลแด่เราชาวไทยและเจ้าภาพทุกคน ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสำนึกว่าได้พึ่งพระบุญญา บารมีของพระองค์ประดุจฉัตรแก้วกั้นเกล้า ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานอุปถัมภ์ และเสด็จทรงประกอบพิธีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุในพระเกศพระพุทธไสยาสน์ ในวันงานมหาสมโภช ณ วิหารสังฆบิดร บัดนี้ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๖๗ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พวกเราทุกคนปรารถนาที่จะแสดงความเทิดทูน ถวายความจงรักภักดี และพร้อมสนองปณิธานของพระองค์ท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวด

          จึงขอชวนเชิญเราท่านผู้มีความกตัญญูกตเวทีได้ร่วมศรัทธาในประวัติศาสตร์  สร้างบุญกุศลน้อมเทิดไท้องค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพระประมุข  สืบสนองพระปณิธานขององค์สมเด็จพระบรมราชบุพการีทั้งสองพระองค์ ด้วยมหา บุญมหากุศลอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๖๘ รูป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติ ด้วยบทสวดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลังกรณาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา ถวายเป็นพระราชกุศลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย  ขอจงทรงพระเกษมสำราญ  พร้อมอำนวยผล ให้สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระราชประสงค์สิ่งใดๆ ขอสิ่ง นั้นๆ จงพลันสำเร็จ  ตลอดจิรัฏฐิติกาล  

จึงเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมบุญกุศลกันอีกครั้งหนึ่ง  เป็นบุญในกรณีพิเศษแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีพระเถระ ๒๐ รูป เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยรูปละ ๓,๐๐๐ บาท และพระสงฆ์ ๔๘ รูป รูปละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมไทยทานเครื่องอุปโภคบริโภครูปละ ๕,๐๐๐ บาท ตามกำหนดการและรายละเอียดที่แนบมานี้ โดยสามารถร่วมบุญได้ที่วัด ป่าภูก้อน หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ โดยตรง ดังต่อไปนี้


 

ชื่อบัญชี “วัดป่าภูก้อน เพื่องานเฉลิมพระเกียรติกองทุนพระพุทธไสยาสน์”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำโสม (อุดรธานี)

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 418-010574-0

และส่งโทรสารระบุชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน  โดยวงเล็บว่า  (“ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายไทยธรรม/ เครื่องไทยทาน/ โรงทานอาหารหรือน้ำปานะ  งานบุญ ๒๐ ก.ค.”)

ไปที่ สำนักงานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โทรศัพท์ (02) 289-0213 โทรสาร (02) 289-0253

หรือ   ID LINE : chanthima79  เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรจัดส่งให้ตามที่อยู่


 

          น้อมตั้งจิตขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยและกุศลผลบุญที่ได้ร่วมกระทำในครั้งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ ที่ได้น้อม ถวายด้วยความกตัญญูกตเวที ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงมีความสุขสวัสดีมีชัยในทุกประการ  เทอญ   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณจันทิมา (082) 835-0668, (081) 848-4752,  คุณปรีดาวรรณ (089) 111-9119

 

 

กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ ๑๙ - วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ณ วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำใหญ่ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

 

วันศุกร์ที่  ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๒

๙.๐๐ น.          - บวชเนกขัมมะ นักเรียนโรงเรียนบ้านเพิ่ม ประมาณ ๑๐๐ คน ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าภูก้อน

วันเสาร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

๐๗.๓๐  น.     - พุทธศาสนิกชนร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ประมาณ ๖๘ รูป รอบศาลาการเปรียญ 

๐๘.๐๐  น.      - ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ คณะเจ้าภาพและแขก รับประทานอาหารที่ศาลาชั้นล่าง

๐๙.๐๐ น.        - ท่านพระครูสังฆรักษ์ รักษาการเจ้าอาวาส มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ๗ โรงเรียน ดังนี้

๑. โรงเรียนบ้านนาคำ ๑๐ ทุน

๒. โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ ๒๐ ทุน

๓. โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒๐ ทุน

๔. โรงเรียนบ้านนาตูม ๑๐ ทุน

๕. โรงเรียนบ้านนาเก็น ๒๐ ทุน

๖. โรงเรียนบ้านเพิ่ม ๑๐ ทุน

๗. โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย  ๒๐ ทุน

พระอาจารย์กิตติภูมิ สิริวัฑฒโก มอบของแก่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดเวฬุวัน และชาวบ้านนาคำใหญ่  

๑๐.๐๐  น.       - คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ บริเวณมณฑลพิธี บนลานหน้าพระวิหาร ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๑๐.๐๙  น.         ผู้แทนประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน

- ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พิธีกรอาราธนาศีล  ประธานสงฆ์ให้ศีล

- ท่านประธานเดินไปยืนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  เปิดกรวยดอกไม้และทำความเคารพ

- ทุกคนทำความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน

- ท่านพระครูบริหารสมาธิคุณ (พระอาจารย์คำสด) กรรมการกองทุนพระพุทธไสยาสน์และพระวิหารสังฆบิดร

- ฝ่ายบรรพชิต ประธานสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธไสยาสน์ แล้วกลับคืนสู่อาสนะ

- พิธีกรอาราธนาพระปริตร คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และบทพระคาถาสรรเสริญ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

- เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๖๘ รูป

- เจ้าภาพจุดเทียนส่องธรรม พิธีกรอาราธนาธรรม

- พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดยท่านพระครูสังฆรักษ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน

เริ่มพิธีถวายทักษิณานุปทาน

- พิธีกรอ่านคำอาลัยในอุบาสิกาคุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ

- พิธีกรอาราธนาพระปริตร  คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

- พิธีถวายทักษิณานุปทาน ท่านพระครูสังฆรักษ์  และคณะเจ้าภาพ ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์  ๑๐ รูป

- พิธีทอดผ้าป่าสร้างรูปแกะสลักหินอ่อนขาวอุบาสิกาคุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ

-  เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธีสวดพระพุทธมนต์   พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานและเจ้าภาพกรวดน้ำ

- เจ้าภาพไทยธรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจ้าภาพพิธีถวายทักษิณานุปทานรับของที่ระลึกจากท่านพระครู บริหารสมาธิคุณ   -เป็นเสร็จพิธี-

- ท่านพระครูสังฆรักษ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน   มอบทุน ๓  รายการ คือ  (๑) เพื่อสมทบกาชาดจังหวัด อุดรธานี  (๒) สมทบกองทุน สวัสดิการตำรวจอำเภอนายูง (๓) ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๔ โรงเรียนคือ ร.ร. ตชด. บ้านเทพภูเงิน/ ร.ร. ตชด. บ้านนาชมพู/ ร.ร. ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม และ ร.ร. ตชด.บ้านเมืองทอง

๑๖.๐๐ น.           ลาสิกขาเนกขัมมะ ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าภูก้อน

การแต่งกาย : แต่งกายสุภาพในชุดสีขาว  หรือสีเหลือง

ภาพจากข่าว

ข่าวอื่นๆ จากวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และครบวันละสังขารของพุทธสาวิกาปิยวรรณ วีรวรรณ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  อ่านข่าวนี้

 • 2563-05-25 นายอำเภอนายูงและคณะ ร่วมหารือความพร้อมในการเปิดวัดป่าภูก้อน

  นายอำเภอนายูงและส่วนราชการจากอำเภอนายูงมาร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะเปิดให้สาธุชนเข้าสักการะองค์พระพุทธไสยาสน์

  อ่านข่าวนี้

 • 2563-05-06 เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อนและคณะ มอบข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  ท่านพระครูสังฆรักษ์ (พุทธิพงศ์ อภิชาโต) เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน นำคณะสงฆ์ และชาววัดป่าภูก้อน ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายปกครองอำเภอนายูง

  อ่านข่าวนี้

 • 2563-04-27 ผู้ว่าฯเข้ากราบไหว้สักการะและให้ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะ ได้มากราบไหว้สักการะพระพุทธไสยาสน์ ดูสถานที่จริง และหารือกับท่านเจ้าอาวาส

  อ่านข่าวนี้

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป