คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต

 • ประธานกิตติมศักดิ์
  พระอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์
 • ประธานกรรมการที่ปรึกษา
  สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม
 • รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
  พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ
  พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
  พระเทพสารเวที วัดบวรนิเวศวิหาร
  พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส
  พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตร
  พระราชวราลังการ วัดโพธิสมภรณ์
  พระอธิการอินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย
 • กรรมการที่ปรึกษา
  พระครูจิตตภาวนาญาณ วัดป่าภูก้อน
  พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
  พระครูบริหารสมาธิคุณ วัดป่าบ้านเพิ่ม
  พระอรรถกิจโกศล วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
  พระครูอรรถกิจนันทคุณ วัดป่าดอยลับงา
  พระครูสังฆรักษ์ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
  พระมหานาย วัดบวรนิเวศวิหาร
  พระครูวิศาลปัญญาคุณ วัดท่าโสม

คณะที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส

 • ประธานกิตติมศักดิ์
  ฯพณฯ จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี
  ฯพณฯ สวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
 • ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ฯพณฯ ดร.อำนวย วีรวรรณ
  นายวิชัย ทองแดง
 • คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ฯพณฯ ชาญชัย ลี้ถาวร
  ฯพณฯ โพธิพงษ์ ล่ำซำ
  พ.ต.อ.หญิง ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  คุณหญิงปานจิตต์ วัฒนายากร
  พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์
  คุณหญิงสมรศรี วีรวรรณ
  คุณหญิงยี่ภู่ แก้วกาญจน์
  นายอำนาจ ผการัตน์
  นายสมใจนึก เองตระกูล
  นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
  นายปลอดประสพ สุรัสวดี
  นายประภาส ชลศรานนท์
  นายเกษม วิศวพลานนท์
  นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
  นายสุรศักดิ์ อัศวโสภณ
  นายบุญญงค์ อาคมสุนทร
  นายวโรดม กอนุประพันธ์
  นายเกษม อินทร์แก้ว
  นายอมรภัทร ชมรัตน์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • องค์ประธานอุปถัมภ์
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • ประธานจัดหาทุน
  อุบาสิกาปิยวรรณ วีรวรรณ
 • ประธานอำนวยการ
  อุบาสิกาปิยวรรณ วีรวรรณ
 • ประธานกรรมการบริหาร
  อุบาสกโอฬาร วีรวรรณ
 • กรรมการบริหาร
  นายเปรมชัย กรรณสูต
  นายทองดี หรรษคุณารมณ์
  นายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์
  ดร.ณัฎฐวุฒิ อุทัยเสน
  นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
  นายเกรียงศักดิ์ วงศาริยวานิช
  นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต
  นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
  นายเหรียญทอง ลาภศรีสวัสดิ์
  นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
  นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช
  นายวีระ โอภาสเศรษฐกุล
  นายสุมาลี พิพัฒน์ไชยศิริ
  นายอภินันท์ พงศ์เมธากุล
  นายชัยกร จันทร์รุ่งสกุล
  นางกฤษณา คุณะปุระ
  น.ส.โศรยา ว่องพานิช
  นางอนงค์ จันทร์รุ่งสกุล
  น.ส.ปรีดาวรรณ รุจิกนกกาญจนา
  นายทะนงศักดิ์ หาญจางสิทธิ์
  น.ส.นงคราญ แสงตรีสุ
  น.ส.หฤทัย จันตะเคียน
  นายศิริชัย ปฐมรัตน์
  น.ส.ปวีณา สีมาไพศาล

ความไม่ประมาณ รักษากาย วาจา ใจ และการงาน ให้ปราศจากความชั่วร้ายทั้งปวงต่อชีวิต อย่างน้อยก็ให้ตลอดวันบูชานั้น เพื่อเป็นปฏิบัติบูชา อันเป็นบูชาที่เลิศต่อพระรัตนตรัย

พุทธบริษัทกับโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์และพระวิหาร ไม่ประมาทโอกาสวันเวลาที่ควรบูชาแด่ชีวิตหน้าของพุทธศาสนิกชนทั้ง ๔ ทิศมาปฏิบัติบูชา อันเป็นบูชาที่เลิศต่อพระรัตนตรัย

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัย โปรดประทานพรให้พุทธบริษัททุกๆ ท่านที่ได้มาปฏิบัติ ให้ได้รับธรรมที่พระอรหันต์ทุกพระองค์ ทรงได้รับแล้วด้วยเทอญ

ประธานอำนวยการโครงการ
อุบาสิกาปิยวรรณ วีรวรรณ
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป