ระมัดระวังเรื่องการเดินทาง

  • ด้วยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเกษตรกรที่ปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก และในระหว่างการขนส่งยางพารานั้น ทำให้น้ำยางพาราหกลงบนถนน ส่งผลให้ถนนลื่นเวลามีน้ำหรือฝนตก ข้อสังเกตว่าถนนมีน้ำยางพาราหรือไม่ "ถนนจะมีสีคล้ำและ เข้มกว่าปกติ"

    ดังนั้น ผู้ที่สัญจรมายังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ หนองบัวลำภู, เลย, อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, สกลนคร ฯลฯ เป็นต้น โปรดขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

    ด้วยความปรารถนาดีจาก
    อุบาสก-อุบาสิกา วัดป่าภูก้อน

เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป