ผลงานปิยธรรมมูลนิธิ : พ.ศ.2563

2563

8 ม.ค. 63 เงินสบับสนุนงานวัดเด็กแห่งชาติของอุทยาประวัติศาสตร์ภูพระบาท 5,000 บาท

12 ก.พ. 63 บริจาคเงินให้ชมรมคนพิการ จ.อุดรธานี 6,000 บาท

17 มี.ค. 63 บริจาคเงินให้มูลนิธิอานันทมหิดล 50,000 บาท

26 มี.ค. 63 ร่วมบุญวัดอินทสุวรรณ จ.สกลนคร 10,000 บาท

2 เม.ย. 63 บริจาคเงินให้มูลนิธิสายใจไทย 50,000 บาท

8 พ.ค. 63 บริจาคเงินให้มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ 2,000 บาท

21 ก.ค. 63 เงินสนับสนุนโรงพยาบาลนายูง 10,000 บาท

29 ก.ย. 63 เงินสนับสนุนโรงเรียนบ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 50,000 บาท

9 ต.ค. 63 บริจาคโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย 5,000 บาท

30 พ.ย. 63 ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือกับมูลนิธิ สถาบันจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ 28,000 บาท

7 ธ.ค. 63 บริจาคเงินให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 50,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 266,000 บาท


เส้นทางการเดินทาง

การเดินทางมายังวัดป่าภูก้อนนั้นสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง โดยในหัวข้อนี้เราได้เตรียมรูปแบบการเดินทาง และ เส้นทางเตรียมไว้สำหรับทุกท่าน

เกี่ยวกับโครงการพระพุทธไสยาสน์

ด้วยแรงแห่งศรัทธามหาชนของพุทธบริษัทสี่ ที่ยิ่งใหญ่เชื่อมถึงจิตใจต่อมาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว ยังคงศักดิ์สิทธิ์หนักแน่นที่เสริมสร้างยกยอเกียรติคุณ แห่งองค์พระผู้มีพระภาค

การขออนุญาตถ่ายภาพ

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี บริเวณวิหารสังฆบิดร วัดป่าภูก้อน อ่านเพิ่มเติม..

การเชิญชวนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าหมายเลข ๙

ขอแจ้งเพื่อทราบว่า ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้ยกช่อฟ้าของวิหารสังฆบิดรวัดป่าภูก้อน เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีการบอกบุญในเรื่องนี้อีกต่อไป